web analytics
Take a fresh look at your lifestyle.

SEMİNER SONRASI ÖĞRETMENLERİN ESNEK ÇALIŞMA DÖNEMİ USUL VE ESASLARI YAYINLANDI

0 260

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

COVID-19 KAPSAMINDA ESNEK ÇALIŞMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE1- (1) Bu Usul ve Esaslar, Covid-19 salgını yayılımının en aza indirilmesi ve Bakanlığımız personelinin sağlığının korunması için Bakanlık hizmetlerinin kesintiye uğratılmadan asgari personelle esnek çalışma yöntemleriyle yürütülmesi bakımından, dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma ve idari izinlere ilişkin hususların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, Millî Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında görev yapan personeli kapsar.

(2) Bu Usul ve Esaslar, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunan yöneticiler hariç olmak üzere, yönetici pozisyonunda görev yapanlar hakkında uygulanmaz. Ancak üst yönetici, gerekli durumlarda alt yönetici pozisyonlarında görev yapanlar hakkında gerekli tedbirleri alır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslar, 26.08.2020 tarihli ve 31225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 25.06.2020 tarihli ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

c) Birim amiri: Millî Eğitim Bakanlığının merkez teşkilatında görev yapan hizmet biriminin genel müdürünü veya başkanını,

ç) Covid-19: Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen salgını,

d) Dönüşümlü çalışma: Birimlerde ve alt birimlerde yürütülen hizmetlerin zafiyete uğratılmadan asgari personel ile yerine getirilmesini ve bir kısım personelin dönüşümlü olarak idari izinli sayılmasını,

e) Eğitim kurumu müdürü: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren eğitim kurumlarının müdürünü,

f) Esnek çalışma: Dönüşümlü ya da uzaktan çalışmayı,

g) Millî eğitim müdürlüğü: İl/ilçe millî eğitim müdürlüğünü,

ğ) Millî eğitim müdürü: İl/ilçe millî eğitim müdürünü,

h)Uzaktan çalışma: Bakanlık personelinin Covid-19 salgını süresince ikamet noktasından Bakanlık hizmetlerini yerine getirmek adına bilişim ve iletişim sistemleri vasıtasıyla çalışmasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Dönüşümlü Çalışma, Uzaktan Çalışma ve İdari İzinlere İlişkin Hükümler

Dönüşümlü çalışma

MADDE 5- (1) Bakanlık hizmetleri, 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre ve bu konuda başkaca bir düzenleme yapılıncaya kadar asgari personel ile dönüşümlü olarak yürütülür. Dönüşümlü çalışma planı, konu hakkında diğer genelgeler ve düzenleyici işlemler dikkate alınarak Bakanlığın merkez teşkilatında birim amirinin koordinesinde daire başkanı tarafından; illerde ve ilçelerde valilik/kaymakamlık koordinesinde il/ilçe millî eğitim müdürü tarafından belirlenir.

(2) Belirlenen dönüşümlü çalışma programı, ilgili personele iletişim ve bilişim kanalları yoluyla iletilir.

(3) Dönüşümlü çalışma kapsamında idari izinli sayılan personel, görev mahalli dışına çıkmasını gerektiren mücbir bir sebebin ortaya çıkması hâlinde, genel hükümlere göre yıllık izin veya mazeret izninden yararlandırılabilir.(4) Merkez teşkilatında Bakan, bakan yardımcıları ve bağlı birim amirleri hakkında; bakan yardımcıları, bağlı birim amirleri hakkında; birim amirleri, daire başkanları hakkında gerekli tedbirleri alabilir.

Uzaktan çalışma

MADDE 6- (1) Uzaktan çalışma ile ilgili olarak kullanılacak iletişim ve bilişim kanalları belirlenerek personele bildirilir. Uzaktan çalışma kapsamındaki personel, gerekli iletişim ve bilişim kanallarını sürekli açık tutmakla yükümlüdür.

(2) Uzaktan çalışma yönteminin uygulanmasında, bilişim güvenliğine ilişkin olarak ilgili mevzuatında öngörülen her türlü tedbir ilgili birim tarafından alınır ve personel tarafından uygulanır. Uzaktan çalışmaya ilişkin bilişim ve iletişim engelleri, ilgili birim veya birimler tarafından bilişim güvenliği önlemleri de dikkate alınarak kesintiye uğratılmadan ve uzaktan çalışmaya elverişli olarak yeniden düzenlenir.

(3) Covid-19 salgını nedeniyle idari izinli sayılan personel, ilgili birim tarafından gerekli tedbirler alınarak uzaktan çalışma yöntemiyle çalıştırılabilir.

İdari izin

MADDE 7- (1)Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelden;

a) Yöneticiler hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar,

b) Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (e-nabızdan alınacak belge) bulunanlar,

c) Hamile personel, gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde,

idari izinli sayılacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulamaya ilişkin diğer hususlar

MADDE 8- (1) Bakanlık personelinin sağlığını korumak amacıyla idari izinli sayılan personelin idari izinli olduğu müddetçe görev mahallerinden mücbir sebepler dışında ayrılmaması esastır.

(2) Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar, doküman yönetim sistemi, cep telefonu, resmî e-posta adreslerini sürekli kullanabilir ve ulaşılabilir durumda tutmakla yükümlüdür.

(3) Covid-19 salgınına ait herhangi bir semptom taşıdığı sağlık kuruluşları tarafından tespit edilen personel, iyileştiğine ilişkin sağlık raporu almadan çalışamaz, çalıştırılamaz veya iş yerine çağrılamaz.

(4) Bakanlık kadrolarında sağlık, güvenlik ve sivil savunma alanlarında görev yapan personel ile ilgili olarak bu Usul ve Esaslar dışında da tedbirler alınabilir.

(5) Eşi Covid-19 salgını mücadelesi kapsamında sağlık hizmetlerinde görev alan personelin uzaktan çalışma kapsamında değerlendirilmesi için gerekli tedbirler alınır.

(6) Yurt dışı teşkilatında bulunan personel, bağlı bulunduğu büyükelçilik, başkonsolosluk veya konsolosluk tarafından alınan tedbirlere uymakla yükümlüdür.

(7) Bakanlık personeli, ilgili kamu kurumlarının Covid-19 salgınına yönelik açıklamalarında belirtilen tedbirlere uymakla yükümlüdür.

(8) İdari izin verilenler ile uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamaz.

(9) İdari izin verilenler ile uzaktan veya dönüşümlü çalışanlardan hizmetlerine ihtiyaç duyulanlar, çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorundadır.

(10) Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanlar, bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılır. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar, hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşittir. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklan saklıdır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 9- (1)Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan Usul ve Esaslar

MADDE 10– (1) Bakanlık Makamının 26.03.2020 tarihli ve 5926009 sayılı Onayı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Covid-19 Kapsamında İdari İzin, Dönüşümlü ve Uzaktan Çalışmaya İlişkin Usul ve Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11- (1)Bu Usul ve Esaslar onayı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1)Bu Usul ve Esasları Millî Eğitim Bakanı yürütür

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yorumunuz İçin Çok Teşekkür ediyoruz

Sipariş Hattı
Sipariş için tıklayınız...
%d blogcu bunu beğendi: